Sai phạm BOT: Đừng ngâm lâu để hóa “bùn“

Video: Sai phạm BOT: Đừng ngâm lâu để hóa "bùn":
Nguồn: kienthuc.net.vn