Thái Nhã Vân mê MacBook


Ảnh: Lữ Đắc Long
Nguồn: echip.com.vn